<kbd id='59b3f0c2d4'></kbd><address id='59b3f0c2d4'><style id='59b3f0c2d4'></style></address><button id='59b3f0c2d4'></button>

     13:37
     12.1.2020

     Niebezpiecznik gra z WO?P – chod? na niebezpieczn? kolacj? :)

     Podobnie jak i rok temu, ca?y przychód z akcji przeznaczamy na WO?P. Tym razem mo?ecie licytowa? 3 aukcje.Pierwsza aukcja jest odpowiednia dla ka?dego. To wej?ciówka dla 2 osób na nasz kultowy wyk?ad "Jak nie da? si? zhackowa??" na dowolne miasto -- terminów na ten rok jeszcze nie ustalili?my ale na pewno odwiedzimy Warszaw?, Kraków, ... Czytaj dalej ?

     21 komentarzy

     13:27
     27.6.2019

     OSINT (Bia?y Wywiad) czyli techniki pozyskiwania informacji o ludziach i firmach

     Na tegorocznej konferencji CONFidence, w trakcie swojego wyk?adu, Piotrek zapowiedzia? start nowego niebezpiecznikowego szkolenia po?wi?conego tematyce OSINT-u (ang. Open Source Intelligence), czyli technikom pozyskiwania informacji na temat ludzi i firm na podstawie ogólniedost?pnych (co nie znaczy, ?e zawsze publicznie dost?pnych w internecie) ?róde?. Mi?o nam zakomunikowa?, ?e w?a?nie ruszy? nabór na pierwsze z terminów tego ... Czytaj dalej ?

     78 komentarzy

     12:27
     15.1.2020

     Jak pokona? boty rekruterów i zdoby? prac??

     Coraz wi?cej firm do poszukiwania kandydatów na konkurencyjnym rynku pracy zaprz?ga algorytmy "sztucznej inteligencji". Boty oceniaj?ce przysz?ych pracowników zwracaj? uwag? na troch? inne aspekty ni? ciele?ni rekruterzy. Zaobserwowali to "konsultanci keriery" z Korei Po?udniowej, którzy oferuj??studentom kurs oszukiwania rekruterskich algorytmów. Wszystko po to, aby studenci mogli ?piewaj?co przej?? proces rekrutacji i otrzyma? wymarzon? prac?.U?miechaj ... Czytaj dalej ?

     11 komentarzy

     14:48
     9.1.2020

     Kupuj? bilet na wyci?g i robi? mi zdj?cie! Problemy ochrony danych w sezonie narciarskim

     Czy operator wyci?gu w celu walki z "konikami" ma prawo robi? ka?demu zdj?cie na bramkach? Oto jedno z pytań, na które chcemy odpowiedzie? przed zbli?aj?cym si? sezonem narciarskim.Czytaj dalej ?

     52 komentarzy

     12:28
     7.1.2020

     Oszuka? na 6 mln dolarów, ale nie wyczy?ci? metadanych w fakturach

     Zawsze warto zajrze? do w?a?ciwo?ci dokumentu Worda! Swoje nazwisko w polu "autor" mo?e tam zostawi? nawet sprawca powa?nego oszustwa b?d?cy do?wiadczon? osob? z bran?y IT.Czytaj dalej ?

     31 komentarzy

     8:41
     4.1.2020

     Co wydarzy?o si??32 grudnia 2019 w Sudanie?

     Po internecie kr??y takie zdj?cie, które ma by? dowodem na zabawn? pomy?k? pograniczników z Sudanu:Wiele serwisów zdj?cie przyjmuje za pewnik, ale czy faktycznie jest ono prawdziwe? Spróbujmy przeanalizowa? to, co jest dost?pne na jego temat w internecie i ustali? czy mamy do czynienia z fotomonta?em. Do dyspozycji mamy tego ?ród?owego tweeta:Podró? w czasiePost dodano o ... Czytaj dalej ?

     10 komentarzy

     8:54
     3.1.2020

     Partnerka poszukiwanego Janusza M. wrzuca?a fotki do social mediów. Zgadnij co si? sta?o :)

     Je?li chcesz chroni? swoj? prywatno?? to pilnuj swoich znajomych i bliskich - t? rad? stale powtarzamy na szkoleniach dla osób prywatnych i pracowników firm. Gdyby wzi?? j? sobie do serca zatrzymany niedawno Janusz M. to kto wie? Mo?e unikn??by zatrzymania?Czytaj dalej ?

     38 komentarzy

     15:07
     26.12.2019

     (akt.) Wyciek (a raczej kradzie?) danych klientów Virgin Mobile

     Od wczoraj niektórzy klienci Virgin Mobile otrzymuj? SMS-y informuj?ce o tym, ?e ich dane osobowe zosta?y wykradzione:Virgin Mobile informuje, ze doszlo do nieuprawnionego dostepu do sytemow spolki i ujawnienia danych czesci klientow, w tym Pana/Pani imienia nazwiska, numeru PESEL lub numer dokumentu tozsamosci. Prosimy uwazac na proby wyludzenia danych. Podjelismy dzialania zabezpieczajace, wiecej informacji wkrotce.Jeden ... Czytaj dalej ?

     162 komentarzy

     11:41
     24.12.2019

     Idziesz na demonstracj? (lub pasterk?)? Smartfona zostaw w domu

     Informacja o tym, ?e by?e? na demonstracji (lub na mszy w ko?ciele) mo?e trafi? do ró?nych podmiotów dzi?ki smartfonowi w Twojej kieszeni. Zapewne ju? o tym wiesz, ale czy my?la?e? o wszystkich konsekwencjach takiego ?ledzenia? To, ?e kto? pozna Twoje pogl?dy b?dzie tu akurat najmniejszym problemem.Czytaj dalej ?

     50 komentarzy

     12:56
     20.12.2019

     Jeste? rodzicem i chcesz zabezpieczy? swoje dziecko przed zagro?eniami w sieci (nie tylko pornografi?)?

     Nasz artyku? od planach rz?du co do ochrony dzieci?przez wprowadzenia blokady w dost?pie do stron pornograficznych wywo?a? gor?c? dyskusj?. Wi?kszo?? Czytelników zgadza si?, ?e lepszym rozwi?zaniem jest blokowanie tre?ci poprzez mechanizmy kontroli rodzicielskiej lub zewn?trzne aplikacje wprost na urz?dzeniach dzieci lub domowym routerze Wi-Fi a nie globalnie, z naruszeniem prywatno?ci pozosta?ych Polaków. Problem w tym, ... Czytaj dalej ?

     104 komentarzy

     11:51
     19.12.2019

     Vouchery na szkolenia Niebezpiecznika – wa?ne przez rok!

     Nadchodzi koniec roku, czas intensywnej pracy w wielu bran?ach ...i czas, w którym zawsze kilkadziesi?t osób dowiaduje si? (za pó?no) ?e mo?e jeszcze wyda? pozosta?e w firmowym bud?ecie ?rodki na szkolenia. Je?li Ty lub kto? z Twojego zespo?u nie zd??y? zarejestrowa??si? na ostatnie w tym roku terminy naszych szkoleń, to bez paniki! Przygotowali?my vouchery, które ... Czytaj dalej ?

     1 komentarz

     10:24
     18.12.2019

     Twórcy ustawy o weryfikacji wieku przy dost?pie do stron porno odpowiadaj? na nasz artyku?

     Wczoraj opublikowali?my artyku? oceniaj?cy pomys?y rz?du (a tak naprawd? stowarzyszenia Twoja Sprawa) dotycz?ce weryfikacji wieku osób przed dost?pem do stron z tre?ciami pornograficznymi. Cho? zgadzamy si? z tym, ?e dzieci trzeba chroni? przed tre?ciami pornograficznymi, to wykazali?my braki i uchybienia w projekcie ustawy. Dzi? o 1 w nocy na stronach stowarzyszenia Twoja Sprawa pojawi?o si??o?wiadczenie, ... Czytaj dalej ?

     164 komentarzy

     15:00
     17.12.2019

     [AKTUALIZACJA #3] Chc? blokowa? dost?p do stron porno w imi? ochrony dzieci. Idea s?uszna, ale wykonanie...

     Nie wszystkie problemy tego ?wiata da si??sensownie rozwi?za? technologi?. Naszym zdaniem, jednym z takich problemów jest próba zablokowania dzieciom dost?pu do pornografii w internecie, któr? w?a?nie podj?? premier Morawiecki. Czytaj dalej ?

     134 komentarzy

     20:02
     14.12.2019

     Twój telefon sam wys?a? SMS na numer 732232988?

     Od kilku dni po kilkudziesi?ciu Czytelników dziennie pisze do nas z przera?eniem, ?e ich telefon "sam wysy?a SMS-y z linkami na dziwne polskie numery". Pisz? do nas w?a?ciciele i Androidów i iPhonów. Jedni widz? te SMS-y w aplikacji Wiadomo?ci, inni -- ku swojemu przera?eniu -- tylko na billingach. O co chodzi? Czytaj dalej ?

     110 komentarzy

     12:29
     13.12.2019

     Chrome powiadomi Ci?, ?e Twoje has?o wyciek?o

     Najnowsza wersja przegl?darki Chrome ma wbudowany mechanizm audytu hase?. Tre?ci wpisywane przez u?ytkownika w pole typu "password" s? w gwarantuj?cy pofuno?? sposób zestawiane ze znanymi Google wyciekami -- i w przypadku dopasowania, u?ytkownik otrzymuje ostrze?enie. Czytaj dalej ?

     38 komentarzy

     12:29
     12.12.2019

     (aktualizacja) Milionowa kara za RODO zosta?a uchylona, ale “nie jest kolorowo”

     S?d administracyjny uchyli? pierwsz? polsk? kar? "za RODO". To jednak nie oznacza, ?e UODO ca?kowicie si? pomyli?. Nie oznacza to równie?, ?e dane osobowe przedsi?biorców b?dzie mo?na do woli przetwarza? bez spe?niania obowi?zku informacyjnego.Czytaj dalej ?

     29 komentarzy

     15:02
     9.12.2019

     Komunikacja pierwszym krokiem w kierunku bezpieczeństwa

     O baramundi mogli?cie przeczyta? na ?amach Niebezpiecznika ju? kilka razy. W poprzednich artyku?ach zobrazowano jak system bMS usprawnia prac? administratorów IT w CD PROJEKT RED oraz w jaki sposób minimalizuje ryzyko wynikaj?ce z pomy?ek cz?owieka. Z dzisiejszego tekstu dowiedzie? mo?ecie si? jak jeden z austriackich dostawców systemów bezpieczeństwa i komunikacji poprawi? bezpieczeństwo w firmie poprzez ... Czytaj dalej ?

     5 komentarzy

     15:17
     6.12.2019

     20 milionów z?otych za Maksima Jakubeca od FBI

     Rz?d Stanów Zjednoczonych w?a?nie og?osi? najwi?ksz? w historii nagrod??za ...cyberprzest?pc?, 32 letniego, urodzonego na Ukrainie Maksima Wiktorowicza Jakubca, ps. aqua, lidera rosyjskiej grupy Evil Corp., która przy u?yciu trojanów Zeus a potem Dridex) od ponad 10 lat okrada nie tylko klientów banków internetowych na ca?ym ?wiecie, ale i same banki oraz inne firmy, czerpi?c z ... Czytaj dalej ?

     24 komentarzy

     14:43
     5.12.2019

     Psst, Wroc?awiu! Nadchodzimy…

     Ju? w?poniedzia?ek (9 grudnia) we Wroc?awiu odb?dzie si? nasz bestsellerowy wyk?ad, pt. "Jak nie da? si? zhackowa??". To pozycja obowi?zkowa dla ka?dego, kto chce zabezpieczy? swoje dane, to?samo?? i pieni?dze przed wyciekiem lub atakiem. Zosta?y ostatnie wolne miejsca, wiec kto pierwszy, ten bezpieczniejszy! Czytaj dalej ?

     Dodaj komentarz

     14:20
     4.12.2019

     Kopia zapasowa i migawki, czyli przepis na backup idealny

     Temat kopii bezpieczeństwa danych, czyli tzw. backupu, poruszali?my ju? wielokrotnie. Pisali?my zarówno o tym, jak bardzo jest on wa?ny, jak i o tym, jak bardzo w ostatnich latach to poj?cie si? zmienia?o i rozszerza?o. Dzi? ?kopia zapasowa” to co? znacznie wi?cej ni? tylko zapisywany co jaki? czas zestaw kluczowych dla u?ytkownika czy firmy danych – ... Czytaj dalej ?

     26 komentarzy